תקנון

כללי

האתר משמש הן לקבלת אינפורמציה על החברה ועל הפריטים שהחברה מוכרת והן הזמנות מלקוחות עסקיים קבועים. תקנון זה מתייחס לרכישת מוצרים על ידי לקוחות קבועים.

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה להלן: הלקוח.

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון:  08-8692813

רכישת מוצרים

כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים ללקוח לרכישה במחיר הנקוב.

פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד או בהתאם לתנאי התשלום של הלקוח המסוכמים בין הצדדים.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא אי פיגור בתשלומים ללקוח קבוע עם תנאי אשראי או קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הלקוח לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה . לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הלקוח.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הלקוח למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הלקוח.

החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר ללקוח בחתימת חשבונית שתסופק ובעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים ללקוח אחד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, להחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בין פעולת הרכישה.

החברה אחראית למוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, כל עוד הוראות אחסנה לגבי המוצרים נשמרו.

החברה רשאית לספק ללקוח חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

הלקוח רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.

בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הלקוח להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הלקוח כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הלקוח למערכת.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הלקוח למערכת, אלא אם נקבע אחרת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הלקוח ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הלקוח מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

חיוב הלקוח בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות תנאי תשלום מוסכמים או על ידי כרטיס האשראי לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי.

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

מדיניות החזרות

החברה תזכה את הלקוח על כל פריט שהוחזר ישירות לחברה או לנהג מטעמה על ידי הלקוח, בהתאם למחיר קניה נטו אחרון שנקנה על ידי הלקוח, כל עוד המוצר סגור ושלם באריזתו המקורית ונשארו עוד 14 יום לפחות לפקיעת התוקף של המוצר.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.
כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ, מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

מדיניות המשלוחים וימי האספקה לפי ערים מפורטת באתר בדף מדיניות משלוחים

פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר, באתר בדף מדיניות משלוחים

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הלקוח, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

אם יתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הלקוח, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העיסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

כל מוצר יסופק ללקוח באמצעות משלוח, ולא יהיה ניתן לאסוף אותו באופן עצמאי ממחסני החברה או הספקים, אלא באישור מיוחד ומראש.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור החברה סמכות שיפוט
ייחודית ובלעדית.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הלקוח בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.